https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-dAmics-del-Castell-de-Gelida/250767912144 https://www.youtube.com/channel/UCxlqkOrBvO5rG2rUKGlyt7w
Retiment de comptes

D'acord amb el que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en compliment de les obligacions de publicitat activa que aquesta estableix, l'Associació d'Amics del Castell de Gelida ofereix a continuació la informació que l'afecta en quan a contractes, convenis subscrits i subvencions i ajudes públiques percebudes i el detall de l'import i objecte o finalitat. Alhora també es presenten les dades relatives a la memòria anual de l'entitat i el seu pressupost, així com els estatuts vigents. La informació disponible correspon als exercicis de 2014 en endavant. 

Aquesta informació se sotmet també a aprovació per part dels integrants de l'entitat en l'assembla anual.
 • Estatuts
 • Memòria anual
  • Memòria 2014

 • Pressupost anual
  • Pressupost 2014
  • Pressupost 2015

 • Comptes anuals
  • Exercici de 2014

 • Convenis
  • l'AAGG té signats convenis de col·laboració vigents amb:
 • Subvencions, ajuts i patrocinis
  • Exercici de 2014

 • Retribucions
  • El membres de la junta directiva l'Associació d'Amics del Castell de Gelida no perceben cap retribució per la seva dedicació a l'entitat. L'entitat tampoc no compta amb personal contractat al seu servei.