https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-dAmics-del-Castell-de-Gelida/250767912144 https://www.youtube.com/channel/UCxlqkOrBvO5rG2rUKGlyt7w

L’Associació d’ACG 

L’Associació d’Amics del Castell de Gelida es va constituir el 1965 amb la finalitat de fomentar i exercir la protecció i la conservació de les edificacions i ruïnes del castell i de les edificacions, cases, monuments i restes històriques o culturals de l’àmbit de l’antiga Baronia de Gelida; coordinar adequadament les actuacions amb les de l’Ajuntament de Gelida (propietari legal del castell) i la parròquia (propietària de l’església), així com mantenir contactes i col·laboracions amb els organismes oficials i entitats afins. 

També procura estimular l’interès de la població envers el seu castell i la seva història, fomentant l’estudi i la investigació i divulgant les activitats de la mateixa associació. 

Altres objectius són la formació d’una biblioteca especialitzada, impulsar la creació d’un museu de Gelida, i la realització d’actes culturals i socials al castell, donant-lo a conèixer, i la dinamització del patrimoni històric, cultural i natural del municipi. 

L’Associació compta amb un patrimoni fundacional i béns artístics. Per poder dur a terme les diverses activitats són essencials les quotes abonades anyalment pels socis, les quals constitueixen la base econòmica per a l’organització de l’estructura de l’entitat, a més d’altres recursos provinents de l’Ajuntament de Gelida i d’altres institucions públiques i les donacions personals o d’empreses. 

Les principals fites assolides des de la creació de l’Associació en relació amb les finalitats esmentades, han estat: 
 • L’adquisició del castell per l’Ajuntament de Gelida, el 1968. 
 • La consolidació de l’edifici de l’església del Castell, antiga parròquia de Gelida, ensems que la seva recuperació religiosa i social. 
 • La realització d’estudis històrics documentals i arqueològics. 
 • La consolidació i recuperació dels accessos al castell i de les seves parts (recinte interior superior, mirador de l’antic cementiri, torres del segle X,…) 
 • La construcció i posta en marxa del centre d’interpretació del castell des de juliol de 2003. 
 • La labor en favor de la conservació de la Casa del Senyor al nucli urbà de Gelida. 
 • La publicació de llibres i altres materials. 
 • La creació de la beca biennal d’investigació local i comarcal “Fundació Dr. Melcior Colet”, atorgada des de l'any 1986 i fins el 2010.
 • La recuperació, des de 1974, de la Diada de Sant Pau, el 25 de gener. 
 • L’organització, des de 1980 fins a 1996, dels festivals de “Música i Dansa al Castell” . 
 • La il·luminació monumental de l’església del castell, amb el suport d’Autopistas CESA i l’Ajuntament de Gelida, l’any 1991. 
 • L’organització del Sopar Medieval al castell, a partir de 1996. 
 • L’organització de l’exposició anual de pessebres durant les festes de Nadal, des de 1981. 
 • L’organització dels concerts d’estiu al castell, dins el cicle de Música als Castells, en col·laboració amb la Fundació Castells Culturals de Catalunya, a partir de 1997. 

L’AACG compta actualment amb uns 300 socis, que aporten una quota anual mínima de 30 € (15 € els menors de 25 anys), els quals reben puntualment informació de totes les activitats de l’entitat i gaudeixen de descompte en els preus d’entrada o d’inscripció a les activitats. 

L’AACG és regida per la junta directiva i per l’assemblea de socis que es reuneix amb caràcter ordinari almenys un cop l’any.