https://www.facebook.com/pages/Associaci%C3%B3-dAmics-del-Castell-de-Gelida/250767912144   https://www.youtube.com/channel/UCxlqkOrBvO5rG2rUKGlyt7w

Beca Dr. Melcior Colet


Actualment ja no s’ofereix aquesta beca
Bases XIIIa. Beca Fundació Dr. Melcior Colet

Convocatòria i bases de l’XIIIa Beca Fundació Dr. Melcior Colet d’investigació local i comarcal de Gelida (2008-2009)

Presentació
La Fundació Dr. Melcior Colet, l’Associació d’Amics del Castell de Gelida i l’Ajuntament de Gelida convoquen la XIIIa beca biennal Fundació Dr. Melcior Colet d’investigació local i comarcal de Gelida, en la seva edició 2008-2009. Aquesta beca és impulsada per la vinculació personal del Dr. Melcior Colet amb el poble de Gelida, el qual al llarg de la seva vida va prestar una especial atenció per a la conservació, la millora i l’enriquiment del patrimoni cultural de Gelida i al suport a l’activitat de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida. Les institucions convocants desitgen estimular amb la convocatòria d’aquesta beca l’aprofundiment dels coneixements sobre Gelida i la comarca de l’Alt Penedès i, alhora, incentivar les persones que, de forma individual o col·lectiva, treballen amb igual objectiu, i contribuir al desenvolupament cultural del país.

Característiques
Aquesta beca s’atorgarà al millor projecte de recerca en els camps de les humanitats, de les ciències socials i naturals (història en qualsevol de les seves branques, economia, geografia, antropologia, sociologia, creació artística, flora, fauna, medi ambient…) que faci referència a l’àmbit de Gelida i l’Alt Penedès, i que per a la seva realització no hagi obtingut cap altre ajut econòmic de característiques similars.

Dotació de la beca
La beca Dr. Melcior Colet estarà dotada amb 3.000 euros. El seu import es farà efectiu en dues parts iguals de 1.500 euros: la primera part en l’acte de proclamació del projecte guanyador i la resta en el moment de lliurament del treball realitzat i després que el jurat n’hagi examinat la qualitat.

Candidats
Podran optar a aquesta beca aquells investigadors que, a títol individual o col·lectiu, presentin una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases.

Documentació
Els candidats hauran de trametre a la secretaria de la beca:
a) “Currículum vitae” de la o les persones sol·licitants.
b) Projecte de treball on es formulin els objectius que es volen assolir, les fonts, la bibliografia i la metodologia que s’utilitzaran. Aquest projecte, del qual s’hauran de presentar tres exemplars, tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu.
c) Calendari d’execució del treball.
d) Es farà constar també si el projecte de recerca presentat forma part d’una investigació de caràcter més ampli.

Els projectes no guanyadors es podran retirar de la secretaria de la beca durant el període d’un mes a partir del dia de l’emissió del veredicte. Si passat aquest termini no s’han retirat personalment o mitjançant una persona acreditada, restaran en poder i propietat dels convocants de la beca.

Termini de presentació de la documentació
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 31 de març de 2008 a la secretaria de la beca.

Composició del jurat
El Jurat estarà integrat pel President de la Fundació Dr. Melcior Colet, la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Gelida i el President de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida o persones en qui deleguin. En tot cas, segons l’especialitat dels projectes presentats, podran requerir l’assessorament dels experts que considerin més adequats. Les decisions del Jurat seran inapel·lables i, pel sol fet de concursar, els participants renuncien a qualsevol acció en contra d’aquestes bases. La beca podrà ser declarada deserta a criteri del Jurat si cap dels projectes presentats no arriba al nivell de qualitat suficient. En aquest cas el Jurat determinaria la destinació de l’import de la beca a una actuació en favor del patrimoni cultural o natural del municipi de Gelida.

Veredicte del jurat
La diada de Sant Jordi de 2008 es farà públic el veredicte del jurat, el qual serà inapel·lable. El jurat decidirà quina és la proposta guanyadora de la beca així com la persona encarregada de la tutoria i de fer el seguiment de la recerca. Si s’escau, el jurat podrà condicionar la concessió de la beca a la introducció
d’algunes modificacions en el projecte.

Seguiment del treball
Una vegada transcorreguts sis mesos a partir de l’adjudicació de la beca, el/la tutor/a convocarà la persona o equip que l’hagi obtinguda per tal que informi sobre la trajectòria de la investigació que porta a terme, amb l’objectiu de valorar la feina feta. El jurat tindrà capacitat per fer les consideracions necessàries i, fins i tot, per aturar la investigació si ho considera oportú. Aquest informe es repetirà als 12 mesos de l’adjudicació de la beca.

Extinció de la beca
El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents:
a) Si els informes de la persona encarregada de la tutoria de la recerca no són satisfactoris.
b) Si la persona premiada amb la beca incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació dels pagaments ulteriors que estiguin pendents. Si hi hagués culpa per part de la persona premiada amb la beca, se li podrà exigir la devolució de les quantitats rebudes anteriorment.

Termini de lliurament del treball
El termini màxim de lliurament del treball serà el 31 d’octubre de 2009.

Lliurament del treball
S’hauran de lliurar tres exemplars impresos del treball, els quals es custodiaran a l’arxiu de la Fundació Dr. Melcior Colet, a la Biblioteca Jaume Vila de Gelida i a l’arxiu de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida.
Caldrà lliurar també el treball en un suport informàtic per facilitar-ne la publicació.

Publicació i difusió del treball
Serà una prioritat de les institucions convocants de la beca la publicació dels treballs premiats. La concessió d’aquest premi implica la cessió dels drets d’autor per a una edició de fins a 1000 exemplars. Si en el termini de dos anys des de la concessió del premi el treball no ha estat publicat, l’autor podrà publicar-lo pel seu compte, fent constar que ha estat guardonat amb l’XIIIa beca Fundació Dr. Melcior Colet d’investigació local i comarcal de Gelida i fent lliurament de 5 exemplars a cada una de les institucions convocants. El beneficiari de la beca es compromet a fer una presentació pública del treball dins el programa d’activitats de l’AACG.

Acceptació de les bases
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases.

Secretaria de la beca
A efectes d’aquesta convocatòria, l’Associació d’Amics del Castell de Gelida es farà càrrec de la gestió de la secretaria. Les proposicions de treball s’han de lliurar per correu postal certificat i amb acusament de rebut a:
Associació d’Amics del Castell de Gelida
Beca d’investigació Fundació Dr. Melcior Colet
Apartat de correus 252
08790 – Gelida

Informació
Ajuntament de Gelida
C. Barceloneta, 12-18
08790 – Gelida
Tel. 93 779 00 58

Associació d’Amics del Castell de Gelida
Apartat de correus 252
08790 – Gelida
C/e: aacg@castellgelida.org
Tel. 93 779 01 46

Fundació Dr. Melcior Colet
C. Casp, 21, 3r, 2a
08010 – Barcelona
Tel. 93 412 75 05

Treballs premiats en convocatòries anteriors:
1986: Remei Vendrell. La desamortització al Penedès
1989: Alfred Mauri i Martí. La seqüència estatigràfica de les estructures murals del Castell de Gelida
1991: Ramon Rovira. Selecció de documents sobre la Baronia de Gelida, segles X-XIX
1993: Miquel Bohigas i Miquel Vives. Aproximació a l’estudi de l’evolució de les vies de comunicació de l’antiga Baronia de Gelida
1995: Joan Clanchet. Memòries de l’Agrupació Coral Intimitat
1997: Ramon Arnabat. La Gelida del segle XIX, entre el teatre i la història
1999: Miquel Palau i Josep Pereiro. Estudi de la història, la forma urbana i l’arquitectura de les masies del veïnat del Puig
2002: Jaume Palau. Estudi de l’impacte socioeconòmic de les noves construccions en l’agricultura gelidenca
2004: Maria Soler i Jordi Mesalles. Digues-me què menges i em diràs qui ets. Alimentació i societat al Penedès medieval i Lluís Rius. La depressió del Vallès-Penedès, un recorregut paleontològic
2006: Cristian Folch Iglesias i Jordi Gibert Rebull. Evolució del poblament i organització territorial a l’Alt Penedès entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana: estudi històric i arqueològic de la conca mitjana del riu Anoia.

2008: Gemma Alonso Guivernau i Sara Folch de la Fuente. El fons Pallejà.

2010: Lluís Garcia Petit. Els ocells del Penedès durant la prehistòria: presència i explotació.